Statut PSPS

Statut PSPS
Statut Polskiego Stowarzyszenia Protetyków Słuchu
jest podstawowym aktem prawnym regulującym zadania,
strukturę organizacyjną oraz sposób działania stowarzyszenia

ROZDZIAŁ I
POSTANOWIENIA OGÓLNE
§ 1

 1. Tworzy się stowarzyszenie noszące nazwę: Polskie Stowarzyszenie Protetyków Słuchu zwane w dalszej części statutu “Stowarzyszeniem”.
 2. Stowarzyszenie opiera się na pracy społecznej członków.
 3. Ilekroć dalej będzie użyte określenie Stowarzyszenie lub skrót PSPS, należy przez to rozumieć Polskie Stowarzyszenie Protetyków Słuchu.

§ 2

 1. Stowarzyszenie posiada osobowość prawną i działa na podstawie ustawy Prawo o stowarzyszeniach z dnia 7 kwietnia 1989 roku, ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie z dnia 24 kwietnia 2003 roku i niniejszego Statutu.
 2. Stowarzyszenie działa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
 3. Siedzibą Stowarzyszenia jest miasto Poznań.
 4. Stowarzyszenie może współpracować i być członkiem krajowych i międzynarodowych organizacji.
 5. Zarząd do prowadzenia PSPS może zatrudniać, na umowę o pracę (umowy zlecenie, umowy o dzieło) pracowników i tworzyć biuro.

ROZDZIAŁ II
CELE STOWARZYSZENIA I SPOSOBY ICH REALIZACJI
CELE STATUTOWE STOWARZYSZENIA
§ 3

 1. Celami Stowarzyszenia są:
  a) utrzymanie wysokiego poziomu etycznego (zawartego w Kodeksie Etyki Protetyka Słuchu) i zawodowego świadczonych usług, podnoszenie kwalifikacji zawodowych protetyków słuchu,
  b) działalność na rzecz osób niepełnosprawnych w szczególności działanie na rzecz grupy osób dotkniętych problemem niedosłuchu o różnym stopniu niepełnosprawności,
  c) przeciwdziałanie wykluczeniu grupy osób dotkniętych niedosłuchem z życia społecznego i zawodowego. W tym zakresie Stowarzyszenie działa na rzecz realizacji prawa tej grupy do pełnego uczestnictwa w życiu zawodowym,
  d) umożliwianie dostępu do zindywidualizowanego poradnictwa zawodowego, pomoc w adaptacji w środowisku pracy, wspieranie samodzielności i aktywności osób niedosłyszących zagrożonych marginalizacją społeczną i zawodową,
  e) ochrona i promocja zdrowia, w tym działalności leczniczej w rozumieniu ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r., o działalności leczniczej (Dz. U. z 2008 r. poz. 2190 i 2219),
  f) działalność na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym,
  g) reprezentacja interesów zawodowych i społecznych swoich członków w kraju i za granicą.
 2. Stowarzyszenie realizuje swoje cele w zakresie utrzymania wysokiego poziomu etycznego i zawodowego świadczonych usług, podnoszenia kwalifikacji zawodowych protetyków słuchu poprzez:
  a) formułowanie i krzewienie zasad etyki zawodowej,
  b) wyrażanie opinii, wnioskowanie w sprawach związanych z kształceniem w zawodzie protetyka słuchu,
  c) zajmowanie stanowisk w sprawach specjalizacji zawodowej,
  d) wyrażanie opinii o projektach aktów normatywnych dotyczących zasad wykonywania zawodu oraz występowanie z wnioskami o podjęcie inicjatywy ustawodawczej,
  e) występowanie w obronie interesów indywidualnych i zbiorowych członków PSPS,
  f) inicjowanie współpracy z organami władzy państwowej dotyczącej regulacji prawnych w zakresie działalności Stowarzyszenia,
  g) współpracę z odpowiednimi instytucjami w sprawie wymogów uprawniających do wykonywania usług w zakresie diagnostyki oraz protezowania słuchu,
  h) organizację szkoleń podnoszących kwalifikacje w zakresie wszelkich działań związanych z diagnostyką, protezowaniem i rehabilitacją słuchu,
  i) prowadzenie działalności informacyjnej i wydawniczej,
  j) współdziałanie z organami administracji państwowej, instytucjami rządowymi i pozarządowymi oraz instytucjami naukowymi,
  k) organizowanie konferencji mających zapewnić integrację członków Stowarzyszenia i zaopatrywać ich w bieżące informacje na temat planów Stowarzyszenia, kierunków działań, realizacji zadań przez poszczególne organy Stowarzyszenia.
 3. Działania na rzecz grupy społecznej osób dotkniętych problemem niedosłuchu o różnym stopniu niepełnosprawności i innych grup społecznych przełamujących bariery braku akceptacji wobec osób z niedosłuchem Stowarzyszenie prowadzi poprzez:
  a) współpracę z organizacjami zajmującymi się opieką nad osobami z niedosłuchem (ośrodki szkolno – wychowawcze, fundacje, poradnie itp.),
  b) wspieranie i utrzymywanie kontaktu z osobami dotkniętymi niedosłuchem, ich rodzinami i opiekunami,
  c) edukację i informację społeczną,
  d) organizowanie kampanii społecznych, koncertów i innych imprez na rzecz osób dotkniętych niedosłuchem,
  e) organizowanie warsztatów i szkoleń dla osób z niedosłuchem prowadzonych przez wykwalifikowaną kadrę protetyczną i medyczną, służących pokazywaniu nowych technologii i możliwości adaptacji osób z niedosłuchem w życiu społecznym i zawodowym,
  f) organizowanie akcji edukacyjno – informacyjnych kierowanych do potencjalnych pracodawców, nauczycieli, logopedów.
 4. W zakresie przeciwdziałania wykluczeniu grupy osób dotkniętych niedosłuchem z życia społecznego i zawodowego poprzez:
  a) organizowanie warsztatów terapeutycznych i rehabilitacyjnych dla osób dotkniętych niedosłuchem,
  b) ułatwianie aktywności społecznej i zawodowej osób z niedosłuchem przez zwalczanie uprzedzeń społecznych dotyczących tej grupy,
  c) organizowanie akcji plenerowych pokazujących możliwości sprawnego funkcjonowania w życiu społecznym i zawodowym osób z niedosłuchem,
  d) organizowanie kampanii społeczno – informacyjnych poszerzających wiedzę społeczną na temat problemu i osób nim dotkniętych,
  e) współpracę z podobnymi organizacjami krajowymi i zagranicznymi,
  f) prowadzenie działalności informacyjnej i wydawniczej związanej z przedstawianiem problemów osób niedosłyszących i metodami ich pokonywania.
 5. W zakresie ochrony i promocji zdrowia poprzez:
  a) prowadzenie akcji edukacyjno – informacyjnych związanych z ochroną i higieną słuchu,
  b) organizowanie konferencji i szkoleń służących pokazywaniu zagrożeń wynikających z życia w hałasie,
  c) współpraca w zakresie edukacyjno-informacyjnym z klubami seniora, Uniwersytetem III wieku, itp.
 6. Stowarzyszenie realizując swoje cele współpracuje z:
  a) podmiotami prowadzącymi działalność zbieżną z celami Stowarzyszenia,
  b) osobami fizycznymi wykazującymi zainteresowanie celami Stowarzyszenia.
 7. Stowarzyszenie może utworzyć wewnętrzy system potwierdzania kwalifikacji i umiejętności w zakresie protetyki słuchu. Sposób realizacji tego zadania określi Walne Zebranie Członków w formie uchwały na wniosek Rady Konsultacyjnej, po uzyskaniu pisemnej zgody Zarządu PSPS.

§ 4

 1. Statutowa działalność stowarzyszenia w części obejmującej działalność pożytku publicznego jest prowadzona jako działalność nieodpłatna lub jako działalność odpłatna w rozumieniu przepisów ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
 2. Cały dochód uzyskiwany przez Stowarzyszenie w tym dochód z działalności odpłatnej pożytku publicznego służy wyłącznie realizacji zadań należących do sfery zadań publicznych lub celów statutowych Stowarzyszenia.
 3. Stowarzyszenie może prowadzić działalność pożytku publicznego, jako działalność odpłatną w zakresie:
  a) wydawanie książek- 58.11,
  b) wydawanie gazet- 58.13,
  c) wydawanie czasopism i pozostałych periodyków- 58.14,
  d) pozostała działalność wydawnicza- 58.19,
  e) pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane – 85.59.B,
  f) działalność wspomagająca edukacje -85.60.Z,
  g) pozostała działalność usługowa w zakresie informacji gdzie indziej niesklasyfikowana – 63.99.Z,
  h) działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów – 82.30.Z,
  i) organizowanie kampanii społecznych lub informacyjnych.

4 W działalności Stowarzyszenia zabrania się:
a) udzielania pożyczek lub zabezpieczania zobowiązań majątkiem organizacji w stosunku do jej członków, członków organów lub pracowników oraz osób bliskich, za które uznaje się osoby, z którymi członkowie organów oraz pracownicy organizacji pozostają w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli,
b) przekazywania majątku Stowarzyszenia na rzecz członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności, jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach,
c) wykorzystywania majątku na rzecz członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba, że to wykorzystanie bezpośrednio wynika z celu statutowego,
d) zakupu towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie organizacji, członkowie jej organów lub pracownicy oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich lub po cenach wyższych niż rynkowe.

ROZDZIAŁ III
CZŁONKOWIE STOWARZYSZENIA, ICH PRAWA I OBOWIĄZKI
§ 5

Stowarzyszenie tworzą członkowie:
a) zwyczajni,
b) wspierający,
c) honorowi,
d) obserwatorzy.

§ 6

 1. Przyjęcie w poczet członków Stowarzyszenia następuje w drodze uchwały Zarządu.

§ 7

 1. Członkiem zwyczajnym może być osoba fizyczna, posiadająca pełną zdolność czynności prawnych, która złożyła deklarację członkowską oraz otrzymała rekomendację dwóch członków Stowarzyszenia, zobowiązując się do uiszczenia składek członkowskich, a ponadto spełnia co najmniej jedno z poniższych kryteriów:
  a) posiada dyplom protetyka słuchu lub prawo wykonywania zawodu protetyka słuchu, uzyskane na uczelni wyższej, w szkole publicznej lub niepublicznej o uprawnieniach szkoły publicznej, kształcących w tym zawodzie i uznawanych przez Ministerstwo Edukacji oraz Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego na podstawie aktualnie obowiązującego prawa,
  b) ukończyła do dnia 1 października 2010 r. kurs z zakresu protetyki słuchu zorganizowany przy szkole wyższej kształcącej w zakresie akustyki lub Instytut Fizjologii i Patologii Słuchu, obejmujących, co najmniej 108 godzin kształcenia w zakresie niezbędnym do przygotowania do wykonywania zawodu protetyka słuchu,
  c) uzyskała dyplom mistrza lub czeladnika słuchu w zawodzie protetyk słuchu,
  d) cudzoziemiec mieszkający w kraju lub za granicą, posiadający kwalifikacje do wykonania zawodu protetyka słuchu wydane w innym państwie i posiada dyplom uznawany w Rzeczypospolitej Polskiej za równoważny z dyplomem uzyskiwanym w Rzeczypospolitej Polskiej,
  e) jest czynnym lub byłym wykładowcą na kierunku studiów protetyki słuchu na uczelni wyższej, w szkole publicznej lub niepublicznej o uprawnieniach szkoły publicznej, kształcących w tym zawodzie i uznawanych przez Ministerstwo Edukacji oraz Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego na podstawie aktualnie obowiązującego prawa,
  f) ukończyła studia wyższe na kierunku lub w specjalności audiofonologia z protetyką słuchu, obejmującego co najmniej 700 godzin kształcenia w zakresie niezbędnym do przygotowania do wykonywania zawodu protetyka słuchu, która uzyskała tytuł licencjata, inżyniera, magistra lub magistra inżyniera,
  g) jest obecnym członkiem PSPS.

§ 8

 1. Członkiem wspierającym może być osoba fizyczna lub prawna zainteresowana ideą Stowarzyszenia, która:
  a) złożyła deklarację członkowską,
  b) zadeklarowała poparcie na rzecz Stowarzyszenia,
  c) zobowiązała się do uiszczania składek członkowskich,
  d) otrzymała rekomendacje dwóch członków Stowarzyszenia,
  e) osoba prawna będąca członkiem wspierającym uczestniczy w działalności Stowarzyszenia poprzez swego przedstawiciela.
 2. Członkiem obserwatorem może być uczeń, student kształcący się na kierunku związanym z protetyką słuchu, który złożył deklarację członkowską.

§ 9

 1. Członkiem honorowym może być osoba, która szczególnie zasłużyła się dla realizacji celów Stowarzyszenia. Członkowie honorowi mają pełne prawa i obowiązki członków zwyczajnych, za wyjątkiem opłacania składek członkowskich.
 2. Godność członka honorowego nadaje Walne Zebranie.

§ 10

 1. Przynależność do Stowarzyszenia ustaje w przypadku skreślenia z listy członków przez Zarząd wskutek:
  a) śmierci osoby fizycznej lub likwidacji osoby prawnej,
  b) wystąpienia ze Stowarzyszenia w drodze pisemnego oświadczenia (dopuszcza się formę elektroniczną).
  c) wykluczenia ze Stowarzyszenia przez Zarząd z powodu: nieprzestrzegania postanowień Statutu lub uchwał władz Stowarzyszenia, utraty zdolności do czynności prawnych, nieopłacenia składek do 31 marca danego roku. W przypadku nowych członków, ustala się opłacenia składek w terminie dwóch tygodni od momentu przyjęcia w poczet członków.
 2. Od uchwały Zarządu w przedmiocie ustania członkostwa przysługuje w terminie 14 dni odwołanie do Walnego Zebrania Członków od dnia otrzymania informacji o skreśleniu z listy członków. Informacja ta zostanie przekazana drogą listowną lub pocztą elektroniczną.

§ 11

 1. Członkowie zwyczajni Stowarzyszenia:
  a) mają prawo i obowiązek uczestniczyć w pracach Stowarzyszenia, obowiązani są przestrzegać postanowień Statutu, zachowywać wysoki poziom etyczny oraz stosować się do uchwał władz Stowarzyszenia,
  b) mają prawo wybierać i być wybieranymi do organów Stowarzyszenia,
  c) mają prawo do korzystania z wszelkich uprawnień wynikających z przynależności do Stowarzyszenia,
  d) zobowiązani są uiszczać w terminie składki członkowskie. Nieuiszczenie składki do końca danego roku kalendarzowego, powoduje utratę prawa do wybierania i bycia wybieranym na kolejnym Walnym Zgromadzeniu.
 2. Członkowie obserwatorzy mają prawa i obowiązki przysługujące członkom zwyczajnym, poza biernym i czynnym prawem wyborczym.

§ 12

 1. Wszyscy członkowie Stowarzyszenia mogą uczestniczyć w WZCZ za pośrednictwem należycie umocowanego pełnomocnika.
 2. Za należycie umocowanego pełnomocnika będzie uznana osoba, której niebudzące wątpliwości umocowanie w formie pisemnej, skanu przesłanego mailem, zostało przekazane do sekretariatu Stowarzyszenia w terminie 24 godziny przed WZCZ.
 3. W razie wątpliwości co do poprawności pełnomocnictwa, wątpliwość ta weryfikowana jest niezwłocznie z mocodawcą pełnomocnictwa, a gdy jest to niemożliwe uznaje się, że pełnomocnictwo nie zostało udzielone.

§ 13

 1. Wysokość składek członkowskich ustalana jest uchwałą Zarządu.

ROZDZIAŁ IV
WŁADZE STOWARZYSZENIA
§ 14

 1. Władzami Stowarzyszenia są:
  a) Walne Zebranie Członków,
  b) Zarząd,
  c) Komisja Rewizyjna.

§ 15

 1. Funkcje we władzach Stowarzyszenia pełnione są przez członków społecznie.
 2. Kadencja władz trwa 2 lata.

§ 16

 1. Walne Zebranie Członków jest najwyższą władzą Stowarzyszenia.
 2. Do kompetencji Walnego Zebrania należy:
  a) ustalanie głównych kierunków prac Stowarzyszenia,
  b) wybór i odwoływanie członków Zarządu i Komisji Rewizyjnej,
  c) nadawanie godności członka honorowego,
  d) rozpatrywanie sprawozdań z działalności Zarządu i Komisji Rewizyjnej,
  e) rozpatrywanie wniosków zgłaszanych przez organy Stowarzyszenia,
  f) uchwalanie regulaminu Walnego Zebrania,
  g) uchwalanie zmian Statutu,
  h) podjęcie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia.

§ 17

 1. Walne Zebranie zwoływane jest przynajmniej raz w roku.
 2. Z ważnych przyczyn na żądanie Komisji Rewizyjnej lub co najmniej 1/4 członków Stowarzyszenia z własnej inicjatywy, Zarząd zwołuje Nadzwyczajne Walne Zebranie w terminie 2 tygodni od złożenia wniosku. Paragraf 18 pkt. 1 stosuje się odpowiednio.
 3. Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zebrania powinno być złożone w formie pisemnej (dopuszcza się poprzez formę elektroniczną) z podaniem celu jego zwołania.

§ 18

 1. Walne Zebranie zwołuje Zarząd Stowarzyszenia powiadamiając członków o jego miejscu, czasie i proponowanym porządku obrad z wyprzedzeniem dwutygodniowym, w formie poczty tradycyjnej lub elektronicznej.

§ 19

 1. W pierwszym terminie Walne Zebranie zdolne jest do podejmowania uchwał, jeżeli uczestniczy w nim co najmniej ½ członków uprawnionych do głosowania, w drugim terminie bez względu na liczbę obecnych.
 2. Uchwały na Walnym Zebraniu zapadają zwykłą większością głosów, chyba, że Statut stanowi inaczej.

§ 20

 1. Członek zwyczajny Stowarzyszenia może uczestniczyć w Walnym Zebraniu osobiście lub poprzez pełnomocnika i posiada 3 głosy na walnym zebraniu.
 2. Członkowie wspierający posiadają 1 głos na walnym zebraniu.

§ 21

 1. Zarząd składa się od 3 do 7 osób wybranych przez Walne Zebranie:
  a) Prezesa – wybranego przez Walne Zebranie w oddzielnym głosowaniu,
  b) sekretarza,
  c) jednego do trzech Wiceprezesów,
  d) członków zarządu.
 2. Podział funkcji w Zarządzie dokonują między sobą osoby do niego wybrane, na wniosek Prezesa.
 3. Członkami Zarządu nie mogą być skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.
 4. Członkami zarządu mogą być wyłącznie członkowie zwyczajni oraz honorowi Stowarzyszenia.

§ 22

 1. Zarząd jest najwyższą władzą Stowarzyszenia w okresach między Walnymi Zebraniami, kieruje jego bieżącą działalnością i reprezentuje go na zewnątrz.
 2. Zarząd w celu usprawnienia przepływu informacji komunikuje się z Członkami Stowarzyszenia przy pomocy środków komunikacji elektronicznej,

§ 23

 1. Do kompetencji Zarządu należy w szczególności:
  a) ustalanie szczegółowych planów działalności Stowarzyszenia,
  b) uchwalanie budżetu Stowarzyszenia,
  c) uchwalanie regulaminów wewnętrznych Stowarzyszenia,
  d) podejmowanie uchwał o przynależności do innych organizacji,
  e) podejmowanie decyzji o uczestnictwie w przedsięwzięciach gospodarczych,
  f) sprawowanie zarządu majątkiem Stowarzyszenia,
  g) skreślanie, przyjmowanie nowych członków,
  h) zwoływanie Walnych Zebrań członków.

§ 24

 1. Uchwały Zarządu zapadają zwykłą większością głosów, w obecności co najmniej połowy członków. W wypadku równowagi głosów głos Prezesa jest rozstrzygający.

§ 25

 1. Do składania oświadczeń w zakresie praw i obowiązków oraz zaciągania zobowiązań majątkowych Stowarzyszenia uprawnionych jest dwóch członków Zarządu jednocześnie – Prezes i jeden z członków.

§ 26

 1. Komisja Rewizyjna jest organem kontroli wewnętrznej Stowarzyszenia.
 2. Komisja Rewizyjna jest odrębna od Zarządu i nie podlega mu w zakresie wykonywania kontroli wewnętrznej.

§ 27

 1. W skład Komisji Rewizyjnej wchodzą 3 osoby wybrane spośród członków Stowarzyszenia.
 2. Członkowie Komisji Rewizyjnej muszą spełniać następujące warunki:
  a) nie mogą być członkami organu zarządzającego ani pozostawać z nimi w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu, w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości służbowej,
  b) nie byli skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe,
  c) mogą otrzymywać z tytułu pełnienia funkcji w Komisji Rewizyjnej zwrot uzasadnionych kosztów lub wynagrodzenie w wysokości nie wyższej niż przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw ogłoszone przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego za rok poprzedni.
 3. Uchwały Komisji Rewizyjnej zapadają zwykłą większością głosów w obecności wszystkich członków.

§ 28

 1. Do obowiązków Komisji Rewizyjnej należy:
  a) kontrolowanie nie rzadziej niż raz do roku działalności statutowej i finansowej Stowarzyszenia,
  b) wskazywanie Zarządowi nieprawidłowości w jego działalności,
  c) przedstawianie sprawozdań ze swej działalności Walnemu Zebraniu oraz wnioskowanie o udzielenie absolutorium Zarządowi.

§ 29

 1. Uzupełnienia składu Komisji Rewizyjnej i Zarządu dokonują te organy w drodze kooptacji do 1/3 liczby członków pochodzących z wyboru.
 2. Kooptacja podlega zatwierdzeniu przez najbliższe Walne Zebranie.

ROZDZIAŁ V
RADA KONSULTACYJNA
§ 30

 1. Rada Konsultacyjna jest organem doradczym Stowarzyszenia, liczącym co najmniej 3 osoby, mającym służyć zabezpieczeniu jak najwyższych standardów działania Stowarzyszenia na polu naukowym, prawidłowej realizacji celów statutowych odnoszących się do działalności naukowo-dydaktycznej Stowarzyszenia związanej z protetyką słuchu, jak również mogący służyć radą Zarządowi.
 2. W skład Rady Konsultacyjnej wchodzą osoby wybierane przez Zarząd PSPS spośród osób wyróżniających się wiedzą i doświadczeniem z zakresu protetyki słuchu i dziedzin pokrewnych. Rada Konsultacyjna wybiera spośród swoich członków w głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego Rady Konsultacyjnej.
 3. Pierwszy skład Rady Konsultacyjnej wybiera Zarząd PSPS, natomiast kolejne składy Rady Konsultacyjnej wybiera Zarząd PSPS za zgodą Rady wyrażonej w formie uchwały.
 4. Posiedzenia Rady Konsultacyjnej odbywają się w dniu określonym przez Prezesa Rady Konsultacyjnej.
 5. Organizację i tryb działalności określa regulamin uchwalony przez Radę Konsultacyjną.
 6. Kadencja członków Rady Konsultacyjnej trwa 4 lata.
 7. Wnioski do Rady Konsultacyjnej z prośbą o opinię w sprawach dotyczących nauki, kształcenia, szkoleń, poszerzania wiedzy z zakresu protetyki słuchu i innych podobnych zagadnień mieszczących się w zakresie celów statutowych Stowarzyszenia, może składać Zarząd Stowarzyszenia.
 8. Rada Konsultacyjna, bez zgłoszenia od innych organów właściwego wniosku, na podstawie własnej decyzji może przedstawiać Zarządowi opinie w istotnych według Rady Konsultacyjnej sprawach, w zakresie zagadnień, o których mowa w ust. 6.
 9. Opinie w sprawach, o których mowa w ust. 6 Prezes Rady Konsultacyjnej przekazuje organowi składającemu wniosek o wydanie opinii, a także Zarządowi PSPS.
 10. Opinie na dany temat są dyskutowane na posiedzeniu Rady Konsultacyjnej, a stanowisko w danej sprawie musi być przegłosowane w głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy członków Rady Konsultacyjnej, z zaznaczeniem, iż Rada Konsultacyjna ma dążyć do jednogłośności wyrażania swoich opinii. W przypadku, gdy opinia na dany temat nie jest jednogłośna, Prezes Rady Konsultacyjnej przekazuje również opinię odrębną.

ROZDZIAŁ VI
SĄD KOLEŻEŃSKI
§ 31

 1. Sąd Koleżeński jest organem powoływanym w celu wyjaśniania spraw spornych dotyczących członków Stowarzyszenia u podstaw, których leżą kwestie naruszeń ustaleń Statutu, regulaminów lub decyzji władz Stowarzyszenia, naruszeń zasad współżycia społecznego oraz naruszeń zasad etyki zawodowej.
 2. Sąd Koleżeński składa się z 5 członków zwyczajnych i/lub honorowych powoływanych przez Walne Zebranie Członków, którzy spośród swego grona wybierają Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego.
 3. Kadencja członków Sądu Koleżeńskiego trwa tyle co kadencja Zarządu.
 4. W przypadku, gdy któryś z członków Sądu Koleżeńskiego nie będzie w stanie pełnić swojej funkcji niezależnie od przyczyny, na jego miejsce Sąd Koleżeński może powołać członka Stowarzyszenia spośród niewybranych kandydatów ostatnich wyborów, wg kolejności uzyskanych głosów. W razie braku takich osób, uzupełnienie składu może nastąpić w drodze kooptacji, której dokonują pozostali członkowie organu, który uległ zmniejszeniu. W tym trybie można powołać nie więcej niż połowę składu organu.
 5. Uchwały Sądu Koleżeńskiego zapadają zwykłą większością głosów w obecności co najmniej trzech członków Sądu Koleżeńskiego.
 6. Decyzja Sądu Koleżeńskiego zostaje doręczona bezzwłocznie osobom zainteresowanym oraz Zarządowi PSPS.
 7. Od decyzji Sądu Koleżeńskiego członkom Stowarzyszenia przysługuje prawo odwołania do Walnego Zebrania Członków w formie wniosku wniesionego najpóźniej na 30 dni przed terminem Walnego Zebrania Członków.
 8. Sąd Koleżeński działa na podstawie uchwalonego przez siebie regulaminu.
 9. Regulamin określa zakres spraw mogących być przedmiotem rozstrzygnięć Sądu Koleżeńskiego.
 10. Orzeczeniami, Sąd Koleżeński może nakładać karę: upomnienia, nagany, zawieszenia członka w prawach Stowarzyszenia na okres maksymalnie jednego roku, a także wykluczenia członka ze Stowarzyszenia.

ROZDZIAŁ VII
MAJĄTEK STOWARZYSZENIA
§ 32

 1. Majątek Stowarzyszenia powstaje ze:
  a) składek członkowskich,
  b) darowizn, spadków, zapisów,
  c) dotacji, subwencji osób prawnych,
  d) dochodów z majątku Stowarzyszenia,
  e) dochodów z własnej działalności.

§ 33

 1. Stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarczą według zasad określonych w odrębnych przepisach. Dochód z działalności gospodarczej Stowarzyszenia służy realizacji celów statutowych i nie może być przeznaczony do podziału między jego członków.

ROZDZIAŁ VIII
ZMIANA STATUTU I ROZWIĄZANIE STOWARZYSZENIA
§ 34

 1. Uchwała o zmianie Statutu lub rozwiązaniu Stowarzyszenia może być podjęta przez Walne Zebranie bezwzględną większością głosów, w obecności co najmniej 2/3 członków Stowarzyszenia uprawnionych do głosowania.

§ 35

 1. Uchwała w sprawie rozwiązania Stowarzyszenia musi określać sposób przeprowadzenia likwidacji oraz cel na jaki ma być użyty majątek Stowarzyszenia.