Kim jesteśmy?

Polskie Stowarzyszenie Protetyków Słuchu (PSPS) istnieje od 1996 roku i zostało powołane przez prof. dr hab. Edwarda Hojana, który był inicjatorem powstania studiów Protetyki Słuchu na Uniwersytecie im. A. Mickiewicza w Poznania (http://www.ia.amu.edu.pl/). Celem założenia PSPS było utrzymanie wysokiego poziomu wyszkolenia protetyków słuchu w Polsce oraz etyki zawodowej. Pan Profesor do tej pory jest konsultantem naukowym PSPS. Dokładny plan działania PSPS określony jest w jego statucie

Polskie Stowarzyszenie Protetyków Słuchu (PSPS) powstało w 1996 roku jako jedyna formalna reprezentacja środowiska zrzeszającego osoby prawne (przedstawiciele producentów i dystrybutorów aparatów słuchowych), oraz osoby fizyczne (związane zawodowo z protezowaniem słuchu), działające na terenie całej Polski.

PSPS reprezentuje Polskę oraz interesy protetyków słuchu w Europejskim Stowarzyszeniu Protetyków Słuchu (Association of the European Hearing aid Acousticians – A.E.A.). AEA jest organizacją na poziomie europejskim reprezentującą ponad 8000 firm protetycznych z wielu krajów. Organizacja wspiera protetyków określając standardy usług, poziomów szkolenia oraz reprezentując interesy protetyków na poziomie ustawodawstwa europejskiego. Jest ciałem opiniotwórczym i może interweniować na poziomie narodowym jeśli zachodzi taka konieczność. W skład AEA wchodzą organizacje narodowe zrzeszające protetyków słuchu (takie jak PSPS) reprezentując dany kraj.
Więcej informacji: http://www.aea-audio.org/

Cele Stowarzyszenia

 • utrzymanie wysokiego poziomu etycznego (zawartego w Kodeksie Etyki Protetyka Słuchu) i zawodowego świadczonych usług, podnoszenie kwalifikacji zawodowych protetyków słuchu,
 • działalność na rzecz osób niepełnosprawnych w szczególności działanie na rzecz grupy osób dotkniętych problemem niedosłuchu o różnym stopniu niepełnosprawności,
 • przeciwdziałanie wykluczeniu grupy osób dotkniętych niedosłuchem z życia społecznego i zawodowego. W tym zakresie Stowarzyszenie działa na rzecz realizacji prawa tej grupy do pełnego uczestnictwa w życiu zawodowym,
 • umożliwianie dostępu do zindywidualizowanego poradnictwa zawodowego, pomoc w adaptacji w środowisku pracy, wspieranie samodzielności i aktywności osób niedosłyszących zagrożonych marginalizacją społeczną i zawodową,
 • ochrona i promocja zdrowia, w tym działalności leczniczej w rozumieniu ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r., o działalności leczniczej (Dz. U. z 2008 r. poz. 2190 i 2219),
 • działalność na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym,
 • reprezentacja interesów zawodowych i społecznych swoich członków w kraju i za granicą.

Stowarzyszenie realizuje swoje cele w zakresie utrzymania wysokiego poziomu etycznego i zawodowego świadczonych usług, podnoszenia kwalifikacji zawodowych protetyków słuchu poprzez:

 • formułowanie i krzewienie zasad etyki zawodowej,
 • wyrażanie opinii, wnioskowanie w sprawach związanych z kształceniem w zawodzie protetyka słuchu,
 • zajmowanie stanowisk w sprawach specjalizacji zawodowej,
 • wyrażanie opinii o projektach aktów normatywnych dotyczących zasad wykonywania zawodu oraz występowanie z wnioskami o podjęcie inicjatywy ustawodawczej,
 • występowanie w obronie interesów indywidualnych i zbiorowych członków PSPS,
 • inicjowanie współpracy z organami władzy państwowej dotyczącej regulacji prawnych w zakresie działalności Stowarzyszenia,
 • współpracę z odpowiednimi instytucjami w sprawie wymogów uprawniających do wykonywania usług w zakresie diagnostyki oraz protezowania słuchu,
 • organizację szkoleń podnoszących kwalifikacje w zakresie wszelkich działań związanych z diagnostyką, protezowaniem i rehabilitacją słuchu,
 • prowadzenie działalności informacyjnej i wydawniczej,
 • współdziałanie z organami administracji państwowej, instytucjami rządowymi i pozarządowymi oraz instytucjami naukowymi,
 • organizowanie konferencji mających zapewnić integrację członków Stowarzyszenia i zaopatrywać ich w bieżące informacje na temat planów Stowarzyszenia, kierunków działań, realizacji zadań przez poszczególne organy Stowarzyszenia.