Badania i protetyka słuchu - PSPS

Protetycy Słuchu mają kilka powodów, aby popierać ustawę o niektórych zawodach medycznych

Ustawa o niektórych zawodach medycznych ma regulować zasady wykonywania 17 zawodów, które nie zostały uregulowane do tej pory. W dniu 11.04.2023 projekt trafił do Biura Legislacyjnego Kancelarii Sejmu i ma zostać zaopiniowany.

Nie wszystkie grupy zawodowe, których dotyczy projekt są zadowolone z jego przepisów. Protest ogłosili logopedzi, którzy domagają się odrębnej ustawy. Zastrzeżenia zgłosili także dietetycy i pracownicy lecznictwa uzależnień.

Przepisy w ustawie mają regulować następujące kwestie:

 • zadań zawodowych
 • wymagań kwalifikacyjnych
 • kształcenia zawodowego
 • kodeksu etyki.

Dla protetyków słuchu najważniejsze kwestie, które będzie regulowała ustawa to:

 1. Praca w zawodzie protetyka słuchu tylko dla osób właściwie kształconych. Zawód protetyka słuchu nie będzie dostępny dla osób po kursach lub szkoleniach. Zwiększy to bezpieczeństwo pacjentów.
 2. nowych przepisów czynności danego zawodu medycznego może wykonywać tylko ten zawód. Ustawa wprowadza katalog czynności danego zawodu i określa zakres kompetencji.
 3. Ustawa wprowadza konieczność rozwoju ustawicznego. Aktualizowanie wiedzy w naszym zawodzie jest bardzo ważne, a dzięki ustawie będzie również wymagane.
 4. Rozwiązanie takie zwiększy bezpieczeństwo pacjentów i ich dostęp do najnowocześniejszych rozwiązań.
 5. Wprowadzenie rejestru zawodów medycznych da możliwość sprawdzenia ilu specjalistów mamy na rynku i zwiększy łatwość znalezienia specjalisty z właściwymi kwalifikacjami przez pacjentów.
 6. Nowa ustawa chroni tytuł zawodowy i podnosi prestiż zawodu zarówno na rynku pracy jak
  i w odbiorze pacjentów.

Polskie Stowarzyszenie Protetyków Słuchu uważa, że Ustawa spełnia oczekiwania środowiska i zagwarantuje nową jakość oraz poprawi bezpieczeństwo pacjentów.