PSPS | Polskie Stowarzyszenie Protetyków Słuchu

PSPS jako jednostka certyfikująca

Ministerstwo Edukacji i Nauki oraz Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji ogłosiło wyniki II naboru konkursu pt. „Utworzenie i wsparcie funkcjonowania 120 branżowych centrów umiejętności (BCU), realizujących koncepcję centrów doskonałości zawodowej (CoVEs)”, w ramach którego wyłoniono kolejne 26 wniosków. Branżowe Centrum Umiejętności w dziedzinie protetyki słuchu powstanie przy Policealnej Szkole Audiologii Instytutu Fizjologii i Patologii Słuchu w Światowym Centrum Słuchu w Kajetanach. Partnerem branżowym przedsięwzięcia jest Polskie Stowarzyszenie Protetyków Słuchu, a partnerem dodatkowym Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu.

W październiku, w Starostwie Powiatowym w Radomiu odbyło się uroczyste wręczenie symbolicznego czeku opiewającego na ostateczną kwotę wsparcia w wysokości 12.668.553,71 zł. W wydarzeniu, oprócz przedstawicieli podmiotów zaangażowanych w utworzenie i funkcjonowanie Branżowych Centrów Umiejętności, uczestniczyli także Dyrektor Generalny Ministerstwa Edukacji i Nauki Sławomir Adamiec, Posłowie na Sejm RP Agnieszka Górska i Marek Suski, Wicewojewoda Mazowiecki Artur Standowicz, Mazowiecka Kurator Oświaty Aurelia Michałowska oraz Kierownik Delegatury Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Radomiu Krzysztof Murawski.

Uczestnicy październikowego spotkania w Starostwie Powiatowym w Radomiu z wręczanymi symbolicznymi czekami na utworzenie Branżowych Centrów Umiejętności w województwie mazowieckim.

Branżowe Centrum Umiejętności

Branżowe Centrum Umiejętności ma być placówką o zasięgu ogólnopolskim, ze statusem placówki oświatowej. BCU będzie prowadzić cztery rodzaje działalności: edukacyjno-szkoleniową, integrująco-wspierającą, innowacyjno-rozwojową oraz doradczo-promocyjną. Innymi słowy BCU ma za zadanie kształcić, wspierać współpracę szkół i uczelni z pracodawcami, upowszechniać wiedzę, innowacje i nowe technologie oraz transformację ekologiczną i cyfrową, prowadzić doradztwo zawodowe dla uczniów i aktywizację zawodową studentów i absolwentów szkół.

W ramach naszego BCU zostaną utworzone nowe kwalifikacje z zakresu edukacji pozaformalncej odpowiadające na potrzeby protetyki słuchu. Planujemy zgłosić aż 7 kwalifikacji, które mogą stanowić ciekawą ofertą szkoleniową w dziedzinie protetyki słuchu, m. in. z protezowania słuchu za pomocą urządzeń wszczepialnych, protezowania słuchu u małych dzieci, polskiego języka migowego, opieki protetycznej nad pacjentem z wadą słuchu w wieku 75+, diagnostyki i dopasowania pomocy słuchowych u pacjentów ze współistniejącymi zespołami obciążeń, diagnozowania słuchu za pomocą metod obiektywnych oraz z otoplastyki.

120 godzinny kurs z danej kwalifikacji kończyć się będzie wydaniem certyfikatu kwalifikacji z zakresu edukacji pozaformalnej (sektorowej), natomiast pozostałe 30-godzinne szkolenia dla osób dorosłych kończyć się będą otrzymaniem branżowego certyfikatu umiejętności. Przewidziane są także szkolenia dla osób młodych do 26 roku życia oraz dla nauczycieli kształcenia zawodowego, które zakończą się wydaniem zaświadczenia ukończenia danego kursu.

Celem nadrzędnym powstającego BCU jest wsparcie przygotowania protetyków słuchu na potrzeby nowoczesnej gospodarki poprzez zapewnienie przestrzeni dla innowacyjnej i trwałej współpracy biznesu z edukacją zawodową na wszystkich poziomach kształcenia zawodowego, a także wdrożenie koncepcji doskonałości zawodowej w polskim systemie kształcenia zawodowego.

Symboliczny czek na utworzenie Branżowego Centrum Umiejętności w dziedzinie protetyki słuchu w Kajetanach

Skip to content