Statut PSPS

Statut Polskiego Stowarzyszenia Protetyków Słuchu jest podstawowym aktem prawnym regulującym zadania, strukturę organizacyjną oraz sposób działania stowarzyszenia.

 

ROZDZIAŁ I
POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1.
Tworzy się stowarzyszenie noszące nazwę: Polskie Stowarzyszenie Protetyków Słuchu zwane w dalszej części statutu “Stowarzyszeniem”.

§ 2.
Stowarzyszenie posiada osobowość prawną i działa na podstawie ustawy Prawo o stowarzyszeniach z dnia 7 kwietnia 1989 roku i niniejszego statutu.

§ 3.
Stowarzyszenie działa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

§ 4.
Siedzibą Stowarzyszenia jest miasto Poznań.

§ 5.
Stowarzyszenie może współpracować i być członkiem krajowych i międzynarodowych organizacji.

 

ROZDZIAŁ II
CELE STOWARZYSZENIA I SPOSOBY ICH REALIZACJI

§ 6.
CELE STATUTOWE STOWARZYSZENIA:

• utrzymanie wysokiego poziomu etycznego i zawodowego świadczonych usług, podnoszenie kwalifikacji zawodowych protetyków słuchu
• działanie na rzecz grupy osób dotkniętych problemem niedosłuchu o różnym stopniu niepełnosprawności
• przeciwdziałanie wykluczaniu grupy osób dotkniętych niedosłuchem z życia społecznego i zawodowego. W tym zakresie Stowarzyszenie działa na rzecz realizacji prawa tej grupy do pełnego uczestnictwa w życiu zawodowym
• umożliwianie dostępu do zindywidualizowanego poradnictwa zawodowego, pomoc w adaptacji w środowisku pracy, wspieranie samodzielności i aktywności osób niedosłyszących zagrożonych marginalizacją społeczną i zawodową
• ochrona i promocja zdrowia

§ 7.
STOWARZYSZENIE REALIZUJE SWOJE CELE

1. W zakresie utrzymania wysokiego poziomu etycznego i zawodowego świadczonych usług, podnoszenia kwalifikacji zawodowych protetyków słuchu poprzez:

a) inicjowanie współpracy z organami władzy państwowej dotyczącej regulacji prawnych w zakresie działalności Stowarzyszenia,
b) współpracę z odpowiednimi instytucjami w sprawie wymogów uprawniających do wykonywania usług w zakresie protezowania słuchu,
c) organizację szkoleń zawodowych podnoszących kwalifikacje w zakresie wszelkich działań związanych z protezowaniem słuchu,
d) inicjowanie szkoleń związanych z podnoszeniem kwalifikacji protetyków Słuchu, informujących o najnowszych systemach i sposobach umożliwiających osobom niedosłyszącym sprawne funkcjonowanie społeczne i zawodowe,
e) prowadzenie działalności informacyjnej i wydawniczej.


2. Działania na rzecz grupy społecznej osób dotkniętych problemem niedosłuchu o różnym stopniu niepełnosprawności poprzez:

a) współpracę z organizacjami zajmującymi się opieką nad osobami z niedosłuchem (ośrodki szkolno – wychowawcze, fundacje, poradnie itp.),
b) pomoc rzeczową i finansową na rzecz osób z niedosłuchem znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej,
c) wspieranie i utrzymywanie kontaktu z osobami dotkniętymi niedosłuchem, ich rodzinami i opiekunami,
d) ochronę i promocję zdrowia,
e) edukację i informację społeczną,
f) organizowanie koncertów i innych imprez na rzecz osób dotkniętych niedosłuchem.

3. W zakresie przeciwdziałania wykluczaniu grupy osób dotkniętych niedosłuchem z życia społecznego i zawodowego poprzez:

a) organizowanie warsztatów terapeutycznych i rehabilitacyjnych dla osób dotkniętych niedosłuchem,
b) ułatwianie aktywności społecznej i zawodowej osób z niedosłuchem przez zwalczanie uprzedzeń społecznych dotyczących tej grupy,
c)organizowanie akcji plenerowych pokazujących możliwości sprawnego funkcjonowania w życiu społecznym i zawodowym osób z niedosłuchem,
d) organizowanie kampanii społeczno – informacyjnych poszerzających wiedzę społeczną na temat problemu i osób nim dotkniętych,
e) współpracę z podobnymi organizacjami krajowymi i zagranicznymi,
f) prowadzenie działalności informacyjnej i wydawniczej związanej z przedstawianiem problemów osób niedosłyszących i metodami ich pokonywania.

4. W zakresie umożliwiania dostępu do zindywidualizowanego poradnictwa zawodowego, pomocy w adaptacji w środowisku pracy, wspierania samodzielności i aktywności osób niedosłyszących zagrożonych marginalizacją społeczną i zawodową poprzez:

a) organizowanie warsztatów i szkoleń dla osób z niedosłuchem prowadzonych przez wykwalifikowaną kadrę protetyczną i medyczną, służących pokazywaniu nowych technologii i możliwości adaptacji osób z niedosłuchem w życiu społecznym i zawodowym,
b) organizowanie grup wsparcia dla niepełnosprawnych osób z niedosłuchem,
c) organizowanie akcji edukacyjno – informacyjnych kierowanych do potencjalnych pracodawców, nauczycieli i innych grup społecznych przełamujących bariery braku akceptacji wobec osób z niedosłuchem,
d) pomoc merytoryczną w działaniach związanych z poszukiwaniem zatrudnienia przez niepełnosprawne osoby z niedosłuchem

5. W zakresie ochrony i promocji zdrowia poprzez:

a) prowadzenie akcji edukacyjno – informacyjnych związanych z ochroną i higieną słuchu,
b) organizowanie konferencji i szkoleń służących pokazywaniu zagrożeń wynikających z życia w społeczeństwie.


STOWARZYSZENIE REALIZUJĄC SWOJE CELE WSPÓŁPRACUJE Z
- podmiotami prowadzącymi działalność zbieżną z celami Stowarzyszenia
- osobami fizycznymi wykazującymi zainteresowanie celami Stowarzyszenia


ROZDZIAŁ III
CZŁONKOWIE STOWARZYSZENIA, ICH PRAWA I OBOWIĄZKI

§ 8.
Stowarzyszenie tworzą członkowie:

a) zwyczajni,
b) wspierający,
c) honorowi.

§ 9.
Przyjęcie w poczet członków Stowarzyszenia następuje w drodze uchwały Zarządu.

§ 10.
Członkiem zwyczajnym może być osoba fizyczna zainteresowana ideą Stowarzyszenia i związana zawodowo z problemem protezowania słuchu.

a) posiada pełną zdolność czynności prawnych,
b) złożyła deklarację członkowską,
c) otrzymała rekomendację dwóch członków Stowarzyszenia.

§ 11.
1. Członkiem wspierającym może być osoba prawna, która:

a) zadeklarowała stałe poparcie na rzecz Stowarzyszenia,
b) zobowiązała się do uiszczania składek członkowskich,
c) otrzymała rekomendacje dwóch członków Stowarzyszenia.

2. Osoba prawna będąca członkiem wspierającym uczestniczy w działalności Stowarzyszenia poprzez swego przedstawiciela.

§ 12.
Członkiem honorowym może być osoba, która szczególnie zasłużyła się dla realizacji celów Stowarzyszenia. Członkowie honorowi mają pełne prawa członków zwyczajnych. Godność członka honorowego nadaje Walne Zebranie.

§ 13.
Pełnoprawnymi członkami Stowarzyszenia mogą być cudzoziemcy mieszkający w kraju lub zagranicą.

§ 14.
1. Przynależność do Stowarzyszenia ustaje w przypadku skreślenia z listy członków przez Zarząd wskutek:

a) śmierci osoby fizycznej lub likwidacji osoby prawnej,
b) wystąpienia ze Stowarzyszenia w drodze pisemnego oświadczenia,
c) wykluczenia ze Stowarzyszenia przez Zarząd z powodu:
- nieprzestrzegania postanowień Statutu lub uchwał władz Stowarzyszenia,
- utraty zdolności do czynności prawnych,
- niepłacenia składek przez okres 3 miesięcy.

2. Od uchwały Zarządu w przedmiocie ustania członkostwa przysługuje w terminie 14 dni odwołanie do Walnego Zebrania Członków.

§ 15.
1. Członkowie zwyczajni Stowarzyszenia:

a) mają prawo i obowiązek uczestniczyć w pracach Stowarzyszenia, obowiązani są przestrzegać postanowień Statutu i stosować się do uchwał władz Stowarzyszenia,
b) mają prawo wybierać i być wybieranymi do organów Stowarzyszenia,
c) mają prawo do korzystania z wszelkich uprawnień wynikających z przynależności do Stowarzyszenia,
d) obowiązani są uiszczać w terminie składki członkowskie.

2.Członkowie wspierający mają prawa i obowiązki przysługujące członkom zwyczajnym, poza biernym i czynnym prawem wyborczym


ROZDZIAŁ IV
WŁADZE STOWARZYSZENIA

§ 16.
Władzami Stowarzyszenia są:

a) Walne Zebranie Członków
b) Zarząd
c) Komisja Rewizyjna

§ 17.
1. Funkcje we władzach Stowarzyszenia pełnione są przez członków społecznie.
2. Kadencja władz trwa 2 lata.

§ 18.
Walne Zebranie Członków jest najwyższą władzą Stowarzyszenia.
Do kompetencji Walnego Zebrania należy:

a) ustalanie głównych kierunków prac Stowarzyszenia,
b) wybór i odwoływanie członków Zarządu i Komisji Rewizyjnej, w trybie przez siebie ustalonym,
c) nadawanie godności członka honorowego,
d) rozpatrywanie sprawozdań z działalności Zarządu i Komisji Rewizyjnej,
e) rozpatrywanie wniosków zgłaszanych przez organy Stowarzyszenia,
f) uchwalanie wysokości składek członkowskich,
g) uchwalanie regulaminu Walnego Zebrania,
h) uchwalanie zmian Statutu,
i) podjęcie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia.

§ 19.
1. Walne Zebranie zwolywane jest przynajmniej raz w roku.
2. Z ważnych przyczyn na żądanie Komisji Rewizyjnej, co najmniej 2 członków lub z własnej inicjatywy, Zarząd zwołuje nadzwyczajne Walne Zebranie w terminie 2 tygodni od złożenia wniosku.
3. Zadanie zwołania nadzwyczajnego Walnego Zebrania powinno być złożone na piśmie z podaniem celu jego zwołania.

§ 20.
Walne Zebranie zwołuje Zarząd Stowarzyszenia powiadamiając pisemnie członków o jego miejscu, czasie i proponowanym porządku obrad z wyprzedzeniem dwutygodniowym.

§ 21.
1. W pierwszym terminie Walne Zebranie zdolne jest do podejmowania uchwał, jeżeli uczestniczy w nim co najmniej ½ członków uprawnionych do głosowania, w drugim terminie bez względu na ilość obecnych.
2. Uchwały na Walnym Zebraniu zapadają zwykłą wiekszością głosów, chyba że Staut stanowi inaczej.

§ 22.
1. Członek zwyczajny Stowarzyszenia powinien uczestniczyć w Walnym Zebraniu osobiście.
2. Członkowie wspierający posiadają tylko głos doradczy.

§ 23.
1. Zarząd składa się od 3 do 5 osób wybranych przez Walne Zebranie:

a) Prezesa – wybranego przez Walne Zebranie w oddzielnym głosowaniu,
b) Sekretarza,
c) jednego, dwóch lub trzech Wiceprezesów
d) dwóch członków zarządu.

2. Podział funkcji w Zarządzie dokonuje między sobą osoby do niego wybrane.

§ 24.
Zarząd jest najwyższą władzą Stowarzyszenia w okresach między Walnymi Zebraniami, kieruje jego bieżącą działalnością i reprezentuje go na zewnątrz.

§ 25.
Do kompetencji Zarządu należy w szczególności:
a) ustalanie szczegółowychy planów działalności Stowarzyszenia,
b) uchwalanie budżetu Stowarzyszenia
c) uchwalanie regulaminów wewnętrznych Stowarzyszenia
d) podejmowanie uchwał o przynależności do innych organizacji
e) podejmowanie decyzji o uczestnictwie w przedsięwzięciach gospodarczych,
f) sprawowanie zarządu majątkiem Stowarzyszenia,
g) przyjmowanie nowych członków.

§ 26.
Uchwały Zarządu zapadają zwykłą wiekszością głosów, w obecności co najmniej połowy członków. W wypadku równowagi głosów głos Prezesa jest rozstrzygający.

§ 27.
Do składania oświadczeń w zakresie praw i obowiązków oraz zaciągania zobowiązań majątkowych Stowarzyszenia uprawnionych jest dwóch członków Zarządu jednocześnie.

§ 28.
Komisja Rewizyjna jest organem kontroli wewnętrznej Stowarzyszenia.

§ 29.
1. W skład Komisji Rewizyjnej wchodzą 3 osoby wybrane spośród członków Stowarzszenia.
2. Uchwały Komisji Rewizyjnej zapadają zwykłą większością głosów w obecności wszystkich członków.

§ 30.
Do obowiązków Komisji Rewizyjnej należy:
a) kontrolowanie nie rzadziej niż raz do roku działalności statutowej i finansowej Stowarzyszenia,
b) wskazywanie Zarządowi nieprawidłowości w jego działalności,
c) przedstawianie sprawozdań ze swej działalności Walnemu Zebraniu oraz wnioskowanie o udzielenie absolutorium Zarządowi.

§ 31.
1. Uzupełnienienia składu Komisji Rewizyjnej i Zarządu dokonują te organy w drodze kooptacji do 1/3 liczby członków pochodzących z wyboru.
2. Kooptacja podlega zatwierdzeniu przez najbliższe Walne Zebranie.


ROZDZIAŁ V
MAJĄTEK STOWARZYSZENIA

§ 32.
Majątek Stowarzyszenia powstaje z:
a) składek członkowskich,
b) darowizn, spadków, zapisów,
c) dotacji, subwencji osób prawnych,
d) dochodów z majątku Stowarzyszenia,
e) dochodów z własnej działalności.

§ 33.
Stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarczą według zasad określonch w odrębnych przepisach. Dochód z działalności gospodarczej Stowarzyszenia służy realizacji celów statutowych i nie może być przeznaczony do podziału między jego członków.


ROZDZIAŁ VI
ZMIANA STATUTU I ROZWIĄZANIE STOWARZYSZENIA

§ 34.
Uchwała o zmianie Statutu lub rozwiązaniu Stowarzyszenia może być podjeta przez Walne Zebranie bezwzględną większością głosów, w obecności co najmniej 2/3 członków Stowarzyszenia uprawnionych do głosowania.

§ 35.
Uchwała w sprawie rozwiązania Stowarzyszenia musi określać sposób przeprowadzenia likwidacji oraz cel na jaki ma być użyty majątek Stowarzyszenia.

Zapisz się na newsletter PSPS
Niniejszym zgadzam się na przetwarzanie mojego adresu email oraz otrzymywanie aktualności PSPS.