O PSPS

Cele Stowarzyszenia

Polskie Stowarzyszenie Protetyków Słuchu (PSPS) zostało powołane w celu utrzymania wysokiego poziomu etycznego i zawodowego usług świadczonych na rzecz osób słabo słyszących.

Cele statutowe PSPS realizuje poprzez następujące formy działalności:

  • współpraca z organami władzy państwowej w zakresie uregulowań prawnych,
  • określenie wymogów uprawniających do wykonywania usług w zakresie protezowania słuchu,
  • inicjowanie szkoleń protetyków słuchu na różnych poziomach,
  • prowadzenie działalności informacyjnej i wydawniczej,
  • promocja zagadnień ochrony słuchu,
  • współpraca z podobnymi organizacjami krajowymi i zagranicznymi

Polskie Stowarzyszenie Protetyków Słuchu (PSPS) powstało w 1996 roku jako jedyna formalna reprezentacja środowiska zrzeszającego osoby prawne (przedstawiciele producentów i dystrybutorów aparatów słuchowych), oraz osoby fizyczne (związane zawodowo z protezowaniem słuchu), działające na terenie całej Polski.

PSPS reprezentuje Polskę oraz interesy protetyków słuchu w Europejskim Stowarzyszeniu Protetyków Słuchu (Association of the European Hearing aid Acousticians - A.E.A.). AEA jest organizacją na poziomie europejskim reprezentującą ponad 8000 firm protetycznych z wielu krajów. Organizacja wspiera protetyków określając standardy usług, poziomów szkolenia oraz reprezentując interesy protetyków na poziomie ustawodawstwa europejskiego. Jest ciałem opiniotwórczym i może interweniować na poziomie narodowym jeśli zachodzi taka konieczność. W skład AEA wchodzą organizacje narodowe zrzeszające protetyków słuchu (takie jak PSPS) reprezentując dany kraj.

Więcej informacji: http://www.aea-audio.org/