Aktualności

Strona 1 z 2  > >>

12:00 25-05-2017

Prezentacja "Aparaty słuchowe dawniej i dziś"

 

Prezentacja PPTX

12:09 03-07-2016
Projekt pod nazwą „Wesołe Krasnale uczą, bawią, integrują – zwiększenie dostępności do edukacji przedszkolnej poprzez podnoszenie jakości wychowania przedszkolnego w nowo utworzonym OWP i wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci (również niepełnosprawnych) z dzielnicy Ursynów i sąsiednich oraz podnoszenie kwalifikacji kadry pedagogicznej”.
Przedszkole przewidziane jest na około 30 dzieci, w tym dzieci z niepełnosprawnością (dzieci z niedosłuchem).Celem projektu jest zwiększenie dostępności miejsc przedszkolnych na terenie dzielnicy Ursynów. Cena za miesięczny pobyt dzieci w placówce w trakcie trwania projektu 0 PLN czesne. Rodzice płacą tylko za wyżywienie (wkład własny). Po zakończeniu realizacji projektu koszty utrzymania nowo utworzonych miejsc przedszkolnych będą pokrywane m.in. w ramach opłat wnoszonych przez rodziców. Więcej informacji http://www.wesolekrasnale.pl
 
 
 
 
 
 
 
 
10:31 16-04-2016

 

Serdecznie zachęcamy wszystkich członków i sympatyków Polskiego Stowarzyszenia Protetyków Słuchu do odwiedzenia naszego stoiska na targach VIVA SENIORZY w dniach 22-23 kwietnia 2016. Więcej informacji w materiałach poniżej.

Plakat Ulotka Informacja prasowa Program wydarzeń towarzyszących
17:31 02-03-2016

W trosce o dobre słyszenie. W marcu zbadaj swój słuch !3 marca Światowa Organizacja Zdrowia zwraca szczególną uwagę na rolę prewencji, potrzebę szybkiej interwencji i natychmiastowego badania w przypadku zaobserwowania problemu słuchu u siebie czy bliskich oraz znaczenie właściwego leczenia zaburzeń tego organu.

Słuch jest jednym z najważniejszych zmysłów człowieka. Dlatego każdego roku 3 marca, podczas Światowego Dnia Ochrony Słuchu Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) uwidacznia znaczenie prawidłowego słuchu dla ludzkiego życia. Problem głuchoty staje się coraz bardziej poważny.
Na świecie zmaga się z nim już 360 mln osób.

Światowa Organizacja Zdrowia szeroko promuje ochronę słuchu, a także wspiera kraje świata w programach profilaktyki i leczenia tego narządu. Według danych organizacji, aż 360 milionów ludzi na świecie, w tym aż 32 miliony dzieci cierpi z powodu głuchoty. Stanowi to ponad 5 procent populacji mieszkańców globu.  

W Światowym Dniu Ochrony Słuchu WHO zwraca szczególną uwagę na rolę prewencji, potrzebę szybkiej interwencji i natychmiastowego badania w przypadku zaobserwowania problemu słuchu u siebie czy bliskich oraz znaczenie właściwego leczenia zaburzeń tego organu.         

Eksperci radzą, aby w celu zachowania dobrego słuchu stosować się m.in. do następujących wskazówek:

- wykonywać regularne badanie słuchu,
- nie słuchać głośno muzyki i ograniczać używanie słuchawek,
- nie przebywać długo w miejscach, w których panuje duży hałas,
- kupować sprzęt elektroniczny, który posiada niskie parametry głośności,
- w przypadku zauważania u siebie zaburzeń słuchu udać się do poradni laryngologicznej.

Na rzecz ochrony słuchu i poprawy jakości słyszenia powstała kampania społeczna pod patronatem Ministra Edukacji  Narodowej „Usłyszeć Świat – Usłysz Wszystkie Odcienie Dźwięków” Osoby zainteresowane problematyką odsyłamy do strony internetowej www.slyszymy.pl

Polskie Stowarzyszenie Protetyków Słuchu zaprasza w marcu na BEZPŁATNE BADANIA SŁUCHU, na które można zgłaszać się do gabinetów protetycznych członków Stowarzyszenia.
Lista Gabinetów Protetyki Słuchu członków PSPS znajduje się na stronie Stowarzyszenia www.psps.pl

Audiometryści w uzasadnionych przypadkach (dotyczy osób niepełnosprawnych i sędziwych) dojadą do miejsca zamieszkania aby wykonać badanie słuchu po uprzednim telefonicznym zgłoszeniu.
Zbadaj swój słuch i usłysz wszystkie odcienie dźwięków.

12:00 01-03-2016
Światowy Dzień Ochrony Słuchu
Rusza ogólnopolska kampania „Razem dla słuchu”

 

3 marca 2016 r. rusza tegoroczna kampania „Razem dla Słuchu” zainicjowana przez portal www.razemdlasluchu.pl. Akcja ma zwrócić uwagę Polaków na potrzebę prewencji słuchu oraz poszerzyć wiedzę na temat nowoczesnych rozwiązań, które pozwalają głęboko niedosłyszącym na normalne życie. Na start kampanii wybrano Światowy Dzień Ochrony Słuchu, w którym to Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) uwidacznia problem głuchoty, z którą na całym świecie zmaga się aż 360 mln ludzi, w tym 32 mln dzieci. W Polsce osoby potrzebujące pomocy i szukające informacji na temat leczenia głębokich niedosłuchów implantami słuchowymi mogą skorzystać ze wsparcia specjalnej ogólnopolskiej Infolinii „Razem dla słuchu” skierowanej do osób niedosłyszących i ich rodzin, dzwoniąc pod numer 22 3333 000.

Więcej w załączonym dokumencie
20:00 10-11-2015

Stowarzyszenie Rozwoju "PITAGORAS" zakończyło realizację projektu dofinansowanego ze środków Narodowego Centrum Kultury w ramach programu Kultura - Interwencje 2015 pt.: "Udostępnianie zasobów muzealnych osobom niesłyszącym". Więcej w dokumencie PDF.

 

 

 

 

 

20:00 20-10-2015

Sprawozdanie ze szkolenia Jak przygotować firmę do skutecznego rozliczania dofinansowań z PFRON.

Szkolenie przeprowadzone przez Crocow Consulting sp. j. odbyło się 5 października br.  Dotyczyło przede wszystkim firm, które zatrudniają osoby niepełnosprawne.

Rodzaje niepełnosprawności:

 1. Znaczny stopień niepełnosprawności.
 2. Umiarkowany stopień niepełnosprawności.
 3. Lekki stopień niepełnosprawności

Symbole przyczyny niepełnosprawności:

01 – U – upośledzenie umysłowe

02 – P – choroby psychiczne

03 – L – zaburzenia głosu, mowy i choroby słuchu

04 – O – choroby narządu wzroku

05 – R – upośledzenia narządu ruchu

06 – E – epilepsja

07 – S – choroby układu oddechowego i krążenia

08 – T – choroby układu pokarmowego

09 – M – choroby układu moczowo-płciowego

10 – N – choroby neurologiczne

11 – I – inne, w tym schorzenia: endokrynologiczne, metaboliczne, zaburzenia enzymatyczne, choroby zakaźne i odzwierzęce, zeszpecenia, choroby układu krwiotwórczego

12 – C – całościowe zaburzenia rozwojowe

 

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych wydatkuje fundusze na:

 1. Dofinansowanie pracodawcom kosztów związanych z zatrudnianiem osób niepełnosprawnych (dofinansowanie do wynagrodzeń).
 2. Adaptacji pomieszczeń zakładu pracy do potrzeb wynikających z niepełnosprawności pracowników nowozatrudnionych, jak również już pracujących u tego pracodawcy.
 3. Zakupu i autoryzacji oprogramowania na użytek pracowników niepełnosprawnych oraz urządzeń technologii wspomagających lub przystosowanych do potrzeb wynikających z ich niepełnosprawności, do 20-krotności przeciętnego wynagrodzenia za każde dostosowane stanowisko pracy.
 4. Zwrot kosztów wyposażenia stanowiska pracy – do wysokości 15-krotnego przeciętnego wynagrodzenia (dotyczy pracownika nowozatrudnionego).
 5. Zwrot części kosztów szkolenia niepełnosprawnych pracowników.
 6. Zwrot określonych ustawą o rehabilitacji kosztów zatrudnienia osoby pomagającej niepełnosprawnemu pracownikowi w miejscu pracy.

Zatrudnienie osób niepełnosprawnych wiąże się z pewnymi warunkami wynikającymi z ustawy:

 1. Skrócony czas pracy
 • Osoba niepełnosprawna nie może pracować dłużej niż 8 godzin na dobę i 40 godzin tygodniowo
 • Czas pracy osoby niepełnosprawnej w stopniu umiarkowanym lub znacznym nie może przekraczać 7 godzin dziennie i 35 godzin tygodniowo.
 • Osoba niepełnosprawna nie może być zatrudniona w porze nocnej i w godzinach nadliczbowych
 1. Dodatkowy urlop:
 • 10 dni dodatkowego urlopu
 • Kolejne 11 dni na turnus rehabilitacyjny przy znacznym i umiarkowanym stopniu niepełnosprawności.

Przykładowe dofinansowanie do trzech rodzajów niepełnosprawności:

 

Stopień lekki

Stopień umiarkowany

Stopień znaczny

Wynagrodzenie brutto

1750 zł

1750 zł

1750 zł

Koszty płacy

2100 zł

2100 zł

2100 zł

Wartość dofinansowania

450 zł

1125 zł

1275 zł

Koszty płacy pracownika niepełnosprawnego

1650 zł

975 zł

525 zł

 

Zgodnie z art. 26a ust. 1b ustawy o rehabilitacji dla wybranych schorzeń istnieje możliwość podniesienia kwoty dofinansowania o 600 zł:

01 – U – upośledzenie umysłowe - tak

02 – P – choroby psychiczne - tak

03 – L – zaburzenia głosu, mowy i choroby słuchu - nie

04 – O – choroby narządu wzroku – tak, ale tylko umiarkowany i znaczny stopień niepełnosprawności

05 – R – upośledzenia narządu ruchu - nie

06 – E – epilepsja - tak

07 – S – choroby układu oddechowego i krążenia - nie

08 – T – choroby układu pokarmowego - nie

09 – M – choroby układu moczowo-płciowego - nie

10 – N – choroby neurologiczne - nie

11 – I – inne, w tym schorzenia: endokrynologiczne, metaboliczne, zaburzenia enzymatyczne, choroby zakaźne i odzwierzęce, zeszpecenia, choroby układu krwiotwórczego - nie

12 – C – całościowe zaburzenia rozwojowe – tak

 

Podmioty uprawnione do otrzymania pomocy PFRON:

 1. Pracodawcy zatrudniający mniej niż 25 osób w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy.
 2. Pracodawcy zatrudniający co najmniej 25 pracowników w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy, osiągający wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych ogółem w wysokości co najmniej 6 %.

 

Należy zwrócić uwagę na efekt zachęty, bez którego nie można ubiegać się o dofinansowanie do refundacji kosztów płacy pracowników niepełnosprawnych.

Efekt zachęty to stan kiedy wykazujemy wzrost netto zatrudnienia ogółem i wzrostu zatrudnienia pracowników niepełnosprawnych w miesiącu kiedy ubiegamy się o dofinansowanie. Wystąpienie tego efektu ustala się w stosunku do przeciętnego zatrudnienia ogółem i przeciętnego zatrudnienia osób niepełnosprawnych w okresie poprzedzających 12 miesięcy.

 

Joanna Bugaj