Aktualności

20:00 20-10-2015

Sprawozdanie ze szkolenia Jak przygotować firmę do skutecznego rozliczania dofinansowań z PFRON


Sprawozdanie ze szkolenia Jak przygotować firmę do skutecznego rozliczania dofinansowań z PFRON.

Szkolenie przeprowadzone przez Crocow Consulting sp. j. odbyło się 5 października br.  Dotyczyło przede wszystkim firm, które zatrudniają osoby niepełnosprawne.

Rodzaje niepełnosprawności:

 1. Znaczny stopień niepełnosprawności.
 2. Umiarkowany stopień niepełnosprawności.
 3. Lekki stopień niepełnosprawności

Symbole przyczyny niepełnosprawności:

01 – U – upośledzenie umysłowe

02 – P – choroby psychiczne

03 – L – zaburzenia głosu, mowy i choroby słuchu

04 – O – choroby narządu wzroku

05 – R – upośledzenia narządu ruchu

06 – E – epilepsja

07 – S – choroby układu oddechowego i krążenia

08 – T – choroby układu pokarmowego

09 – M – choroby układu moczowo-płciowego

10 – N – choroby neurologiczne

11 – I – inne, w tym schorzenia: endokrynologiczne, metaboliczne, zaburzenia enzymatyczne, choroby zakaźne i odzwierzęce, zeszpecenia, choroby układu krwiotwórczego

12 – C – całościowe zaburzenia rozwojowe

 

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych wydatkuje fundusze na:

 1. Dofinansowanie pracodawcom kosztów związanych z zatrudnianiem osób niepełnosprawnych (dofinansowanie do wynagrodzeń).
 2. Adaptacji pomieszczeń zakładu pracy do potrzeb wynikających z niepełnosprawności pracowników nowozatrudnionych, jak również już pracujących u tego pracodawcy.
 3. Zakupu i autoryzacji oprogramowania na użytek pracowników niepełnosprawnych oraz urządzeń technologii wspomagających lub przystosowanych do potrzeb wynikających z ich niepełnosprawności, do 20-krotności przeciętnego wynagrodzenia za każde dostosowane stanowisko pracy.
 4. Zwrot kosztów wyposażenia stanowiska pracy – do wysokości 15-krotnego przeciętnego wynagrodzenia (dotyczy pracownika nowozatrudnionego).
 5. Zwrot części kosztów szkolenia niepełnosprawnych pracowników.
 6. Zwrot określonych ustawą o rehabilitacji kosztów zatrudnienia osoby pomagającej niepełnosprawnemu pracownikowi w miejscu pracy.

Zatrudnienie osób niepełnosprawnych wiąże się z pewnymi warunkami wynikającymi z ustawy:

 1. Skrócony czas pracy
 • Osoba niepełnosprawna nie może pracować dłużej niż 8 godzin na dobę i 40 godzin tygodniowo
 • Czas pracy osoby niepełnosprawnej w stopniu umiarkowanym lub znacznym nie może przekraczać 7 godzin dziennie i 35 godzin tygodniowo.
 • Osoba niepełnosprawna nie może być zatrudniona w porze nocnej i w godzinach nadliczbowych
 1. Dodatkowy urlop:
 • 10 dni dodatkowego urlopu
 • Kolejne 11 dni na turnus rehabilitacyjny przy znacznym i umiarkowanym stopniu niepełnosprawności.

Przykładowe dofinansowanie do trzech rodzajów niepełnosprawności:

 

Stopień lekki

Stopień umiarkowany

Stopień znaczny

Wynagrodzenie brutto

1750 zł

1750 zł

1750 zł

Koszty płacy

2100 zł

2100 zł

2100 zł

Wartość dofinansowania

450 zł

1125 zł

1275 zł

Koszty płacy pracownika niepełnosprawnego

1650 zł

975 zł

525 zł

 

Zgodnie z art. 26a ust. 1b ustawy o rehabilitacji dla wybranych schorzeń istnieje możliwość podniesienia kwoty dofinansowania o 600 zł:

01 – U – upośledzenie umysłowe - tak

02 – P – choroby psychiczne - tak

03 – L – zaburzenia głosu, mowy i choroby słuchu - nie

04 – O – choroby narządu wzroku – tak, ale tylko umiarkowany i znaczny stopień niepełnosprawności

05 – R – upośledzenia narządu ruchu - nie

06 – E – epilepsja - tak

07 – S – choroby układu oddechowego i krążenia - nie

08 – T – choroby układu pokarmowego - nie

09 – M – choroby układu moczowo-płciowego - nie

10 – N – choroby neurologiczne - nie

11 – I – inne, w tym schorzenia: endokrynologiczne, metaboliczne, zaburzenia enzymatyczne, choroby zakaźne i odzwierzęce, zeszpecenia, choroby układu krwiotwórczego - nie

12 – C – całościowe zaburzenia rozwojowe – tak

 

Podmioty uprawnione do otrzymania pomocy PFRON:

 1. Pracodawcy zatrudniający mniej niż 25 osób w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy.
 2. Pracodawcy zatrudniający co najmniej 25 pracowników w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy, osiągający wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych ogółem w wysokości co najmniej 6 %.

 

Należy zwrócić uwagę na efekt zachęty, bez którego nie można ubiegać się o dofinansowanie do refundacji kosztów płacy pracowników niepełnosprawnych.

Efekt zachęty to stan kiedy wykazujemy wzrost netto zatrudnienia ogółem i wzrostu zatrudnienia pracowników niepełnosprawnych w miesiącu kiedy ubiegamy się o dofinansowanie. Wystąpienie tego efektu ustala się w stosunku do przeciętnego zatrudnienia ogółem i przeciętnego zatrudnienia osób niepełnosprawnych w okresie poprzedzających 12 miesięcy.

 

Joanna Bugaj